Корзина
37 отзывов
ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев, газоблок
+380 (67) 760-76-88
+380675486412
+380677607688
+380660875308

Приклади договорів на ремонт приміщень

Приклади договорів на ремонт приміщень

 
ПРИКЛАДИ ДОГОВОРІВ НА РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ

Типовий договір (з 1965 року) підряду

на ремонт житлового приміщення (побутовий замовлення)

з матеріалом підрядника

ДОГОВІР

г. ______________________ «___» ______________ 20 г.
(Найменування підприємства, що виробляє ремонт)
іменоване надалі «Підрядник», в особі _________________________
_____________________, Що діє на підставі Статуту, з одного боку,
і гр. _____________________________________________, Що проживає
________________________________________ , іменований у подальшому
«Замовник», уклали цей договір про наступне:
1. Підрядник зобов'язується зробити в квартирі Замовника або в
будинку, що належить Замовнику на праві особистої власності, своїми
силами, інструментами, механізмами ремонт приміщення згідно
додається до договору кошторисом, з дотриманням чинних технічних
умов на ремонт житлових приміщень.
2. Підрядник надає для ремонту матеріали згідно
прилагаемому договору переліком на суму ___________________________.


Підрядник відповідає за недоброякісність матеріалу. Матеріал підрядника опла
чивается замовником при укладанні договору повністю в сумі _____________
або не менше 50% вартості матеріалу, з остаточним розрахунком після приймання
виконаної роботи в сумі _____________________ руб. (непотрібне закреслити).
3. Для зазначеного в цьому договорі ремонту Замовник надає слідую
щие матеріали: ______________________________________________________
__________________________________________________________ Вартістю
_________________________ грн. Вартість матеріалів визначена угодою
ем сторін.
Підрядник відповідає за неправильне використання цих матеріалів, зобов'язаний подати Замовнику звіт в їх израсходовании і повернути залишок.
4. Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити Замовника:
1) про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від Замовника;
2) про те, що дотримання вказівок Замовника загрожує міцності або придатності виконуваної роботи;
3) про наявність інших, не залежних від Підрядника, обставин, які загрожують міцності або придатності виконуваної роботи.
5. Підрядник зобов'язується почати ремонт квартири «__» _____________ 199 __ р
в ______ годин і закінчити його «___» ________________ 20 __ р
При необхідності зміни строку початку або закінчення робіт кожна зі сторін зобов'язана повідомити про це іншу сторону не пізніше ніж за 48 годин до його настання. Про зміну термінів робиться відповідний запис в обох примірниках договору.
6. У разі порушення Підрядником терміну початку або закінчення робіт він упла
чивает замовнику за кожний прострочений день пеню в розмірі 0,1% вартості ре
монта (включаючи вартість матеріалів Підрядника), а якщо робота не закінчена по исте
ченіі тижня з дня настання строку виконання замовлення, Підрядник сплачує За
замовнику неустойку в розмірі 2% вартості ремонту (включаючи вартість матеріалів
Підрядника).
При порушенні таких строків з вини Замовника останній несе ту ж відповідальність.
Пеню в зазначеному розмірі Замовник сплачує Підряднику також при простроченні оплати заборгованості за матеріали і роботу (пункти 2 і 10).
7. За наявності поважних причин Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору, сплативши Підряднику винагороду за виконану частину роботи та відшкодувати йому збитки, завдані розірванням договору, із заліком того, що Підрядник зберіг внаслідок розірвання договору.
8. Замовник зобов'язується підготувати приміщення для виробництва ремонту: укрити щоб уникнути псування меблі, підлогу, прибрати заважають роботі предмети, відвести місце для зберігання інструменту і речей працюючих.
9. Підрядник відповідає за пошкодження або псування знаходяться в ремонтованих приміщеннях меблів, підлог, електроприладів, електропроводки, санітарно-техні-чеського обладнання, стекол та іншого майна.
10. Замовник сплачує Підряднику при підписанні цього договору сто
имость робіт з ремонту в сумі _________________ руб. або вносить аванс у раз
мірі не менше 50% вартості робіт в сумі ________ руб. з остаточним рас
четом протягом двох днів після приймання виконаної роботи (непотрібне закреслити).


11. Замовник зобов'язаний прийняти виконані роботи в день їх завершення. Пре
тензии можуть бути заявлені Замовником Підряднику протягом 1 місяця з дня
приймання робіт. У разі розбіжності між Замовником та Підрядником з каче
ству проведеного ремонту Замовник вправі вимагати призначення експертизи.
Оплата експертизи проводиться стороною, проти якої винесено рішення екс
пертизи.
Обов'язок організації експертизи покладається на Підрядника. При грунтовності претензії Підрядник зобов'язаний за свій рахунок у тижневий термін усунути недоробки.
12. З приводу відступів Підрядника від умов договору, що погіршили рабо
ту, або інших недоліків у роботі Замовник, незалежно від заяви претензій За
дрядчіку, має право пред'явити позов до суду протягом шести місяців, а якщо недоліки
не могли бути виявлені при звичайному способі приймання роботи, ― протягом од
ного року з дня прийняття роботи.
Підписи сторін:
Підрядник ________________
Замовник _______________
Другий примірник договору отримав: Замовник
«» _____ 20 р
Приклад договору підряду між фізичними особами

ДОГОВІР

На поточний ремонт квартири загальною площею 109 квадратних метрів, нахо
дящейся за адресою ________________________, іменованої в далечінь
нейшем Квартира ________________________, іменований надалі За
мовник, з одного боку, і __________________, іменований
надалі Підрядник, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
    Підрядник зобов'язується виконати роботи з поточного ремонту і обробці Квартири (власними або залученими силами і засобами) відповідно до умов цього Договору, завданням Замовника, що включає в себе Дизайн-проект, і Планом-графіком робіт, наданим Замовником, а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити ціну, зазначену в Договорі, в терміни, обумовлені в Договорі.
    Види робіт з ремонту і обробці, вироблені Підрядником, встановлюються в Додатку № 1 (далі Специфікації), який є невід'ємною частиною цього Договору.


2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Обов'язки Підрядника:
   Підрядник зобов'язується виконати всі роботи з ремонту і обробці Квартири належної якості, в обсязі і в строки, передбачені цим Договором та додатками до нього (Специфікація, додаток № 1, План-графік робіт, додаток № 2 і Дизайн-проект, Додаток № 3) , і здати Квартиру «під ключ» (що включає в себе проведення всіх робіт, обумовлених у Специфікації, а також додаткових робіт, які можуть виникнути в процесі ремонту при слідуванні Дизайн-проекту, усунення недоробок, генеральне прибирання, включаючи вологе прибирання квартири).
   Підрядник зобов'язаний забезпечити виробництво і якість всіх робіт відповідно до діючих норм і технічними умовами.
   Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт з матеріалів, придбаних за рахунок Замовника, підбір і доставка здійснюється Підрядником за його рахунок. Склад матеріалів зазначається в Додатку № 4 (Матеріали). Цей додаток є довідковим, кількість, ціна і найменування матеріалу можуть змінюватися в зв'язку з уточненнями, виявленими в ході робіт, про що Замовник інформується негайно. Коливання даних по Матеріалам не може перевищувати 20 (двадцять ^ в більшу сторону. Підрядник зобов'язується використовувати матеріал економно та ощадливо, надавати на першу вимогу Замовника всю звітність по придбаних матеріалів, але не рідше ніж раз на місяць.
   Підрядник бере на себе зобов'язання по веденню переговорів з відповідальними особами дому з питань вимикання стояків гарячого і холодного водопостачання, опалення, каналізації і т. Д., Оплаті вищевказаним особам за дані послуги, а також послуги з підйому матеріалів і вивезення сміття.
   Підрядник зобов'язується негайно сповістити Замовника і до отримання від нього вказівок припинити роботи при виявленні:
 
― Можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання робіт;
― Інших обставин, що загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк;
― Недоброякісність або непридатність наданих Замовником матеріалів і устаткування.
  Підрядник не має права використовувати в ході здійснення робіт материа
ли і обладнання, надані Замовником, або виконувати вказівки послід
нього, якщо це може призвести до порушення діючих норм. Підрядник зобов'язується
ється купувати і використовувати матеріали, що відповідають нормам і виконувати
роботи, не порушуючи діючих норм.

Обов'язки Замовника


  Замовник зобов'язаний забезпечити доступ Підрядника та бригади Підрядника в Квартиру. Замовник видає Підряднику примірників) ключів від Квартири. Замовник зобов'язаний повідомляти Підряднику коди та інші дані, що забезпечують доступ в Квартиру, і своєчасно повідомляти про зміни даної інформації.
  Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх у порядку, встановленому у Додатку № 2 (План-графік робіт).
  Замовник не має права залучати для виконання робіт, передбачених цим Договором, інших осіб протягом дії всього строку договору.
  Замовник несе відповідальність за Дизайн-проект, наданий Підряднику. У разі неможливості виконання (по об'єктивних технічних причинам) робіт, необхідних для здійснення Дизайн-проекту, а також при внесенні змін до Дизайн-проект після початку робіт, з боку Замовника, якщо дані обставини ведуть до подорожчання вартості робіт більш ніж на 0,5 (нуль цілих п'ять десятих)% від загальної вартості робіт, Замовник зобов'язується сплатити різницю в обумовлені терміни або запропонувати рішення, яке було б прийняте сторонами і не вело до збільшення вартості робіт,
Права Замовника
  Замовник має право у будь-який час перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Підрядником, не втручаючись в хід робіт.
  Якщо Підрядчик немає приступає своєчасно до виконання цього Договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає неможливим, Замовник має право відмовитися від виконання договору, після оплати вартості вже зроблених робіт за вирахуванням штрафних санкцій, згідно цього Договору.
  Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право вимагати від Підрядника усунення недоліків і при невиконанні Підрядником в термін, обумовлений між сторонами, відмовитися від цього Договору, з оплатою вже зроблених етапів, за вирахуванням штрафних санкцій, згідно цього Договору,
  Замовник може в будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від Договору, сплативши Підряднику частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до отримання повідомлення про відмову Замовника від виконання Договору. Замовник також зобов'язаний відшкодувати Підряднику збитки, заподіяні припиненням Договору, в межах різниці між ціною, визначеною за всю роботу, і частиною ціни, виплаченої за виконану роботу, а також відшкодувати витрати, зроблені Підрядником за пунктом 2.1.4.
3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
  Роботи, передбачені цим Договором, здійснюються Підряд
чиком в такі строки:
― Початок робіт «___» _____________ 20 ___ р
― Загальна тривалість робіт ― ______ місяців.
Дані терміни можуть бути переглянуті за згодою сторін, а також змінені у зв'язку з форс-мажорними обставинами.
  Опис окремих етапів робіт і терміни їх закінчення визначаються Пла
ном-графіком робіт (додаток № 2).
4. ВАРТІСТЬ РОБІТ
   Загальна вартість робіт становить ______________ руб. і включає в себе компенсацію витрат Підрядника та належну йому винагороду). Ціна кожного виду робіт встановлюється Специфікацією.
   Підрядник має право вимагати збільшення вартості робіт у випадку, якщо поправки в план робіт будуть внесені Замовником після підписання Договору та плану робіт (Специфікації) і будуть в сумі становити більше 0,5 (нуль цілих п'ять десятих)% від загальної вартості робіт. Замовник має право вимагати зменшення вартості робіт, у випадку, якщо з тих чи інших причин роботи, зазначені в Специфікації, не можуть бути виконані або повинні бути замінені більш дешевими за вартістю, у випадку, коли різниця в ціні буде становити більше 0.5 (нуль цілих п'ять десятого)% від загальної вартості робіт.


  Вартість робіт у всіх інших випадках може бути змінена лише за згодою сторін.
  Оплата відбувається поетапно, після підписання актів приймання по етапах. Перед початком робіт Підряднику виплачується аванс у розмірі 35 (тридцяти п'яти)% від загальної вартості робіт.
5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ
   Замовник зобов'язаний прийняти виконані роботи по етапах у строки, зазначені в Плані-графіку робіт, за винятком випадків, коли виявлені недоробки або недоліки, котрі Підрядник зобов'язаний усунути в терміни, обумовлені в п. Роботи вважаються прийнятими з моменту підписання сторонами актів приймання. Після закінчення робіт та проведенні генерального прибирання підписується загальний акт здачі-приймання.
   При відмові підписання акта якої-небудь зі сторін про це робиться відмітка в акті. Підстава для відмови викладаються відмовилися особою в акті, або складається додатковий документ ― додаток.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ШТРАФНІ САНКЩ1І
  Підрядник несе відповідальність за произошедшую з його вини незбереження матеріалів і устаткування, використовуваного при виробництві робіт.
  Підрядник не несе відповідальності за збереження майна Замовника, придбаного до моменту здачі тієї частини Квартири, де може здійснюватися належне зберігання цього майна (сейф, приміщення з замком і т. Д.).
6.3! У випадку, коли роботи виконані Підрядником з відступами від технічних норм, неналежної якості або з іншими недоліками, що не дозволяють використовувати Квартиру для проживання, або іншим чином перешкоджають використанню за призначенням, Замовник має право за своїм вибором:
― Зажадати від Підрядника безоплатного усунення недоліків у строки,
обумовлені сторонами;
― Зажадати від Підрядника відповідного зменшення встановленої за рабо
ту ціни.
  За шкоду, заподіяну третій особі в процесі виконання робіт з вини Підрядника, останній несе матеріальну відповідальність.
  У разі затримок у виконанні робіт з вини Замовника (прострочення оплати матеріалів, які купуються Підрядником, постачання обладнання та матеріалів, що придбаваються за рахунок Замовника і самим Замовником, та інші обставини, що залежать від Замовника) Підрядник має право збільшити на цей термін загальну тривалість робіт, у разі перевищення штрафного терміну більш ніж на 1 (одну) тиждень, Замовник зобов'язаний сплатити штрафні санкції у розмірі 100 руб. за кожний день затримки.
  У разі затримок у виконанні робіт з вини Підрядника Замовник має право у разі перевищення штрафного терміну більш ніж на 1 (одну) тиждень утримати із сум винагороди, належних Підряднику, штрафи в розмірі 100 руб. за кожний день затримки.
  При простроченні оплати робіт після прийняття чергового етапу більш ніж на 2 робочих дні Замовник зобов'язується сплатити Підряднику пеню в розмірі 0,1 (нуль цілих однієї десятої)% від вартості даного етапу за кожний день прострочення.
  Виплата неустойки і відшкодування збитків не звільняють сторону, яка порушила Договір, від виконання своїх зобов'язань.
7. ГАРАНТІЇ
  Підрядник зобов'язується здійснювати гарантійне обслуговування Квартири протягом 1 (одного) року з моменту підписання загального (фінального) акту здачі-приймання і 100% оплати за Договором і включає в себе усунення, виправлення всіх недоліків, виявлених протягом 1 (одного) року після здачі об'єкта.
  Гарантійне обслуговування здійснюється тільки у випадку використання Замовником Квартири в відповідно до її призначення, при дбайливому ставленні до санітарно-технічного та іншого обладнання і матеріалами, непорушення правил експлуатації даного обладнання і матеріалів.
  Підрядник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Квартирі з вини Замовника, а також третіх осіб. У цьому випадку ремонт здійснюється за рахунок Замовника.
ЗАМОВНИК ПОДРЯДЧИК

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

 • Одноповерхові будинки з гаражем
  Одноповерхові будинки з гаражем
  Багато забудовників на стадії вибору проекту задаються питанням «чи потрібен гараж в одноповерховому будинку?». Це один із суттєвих питань, з яким треба визначитися ще на стадії вибору проекту одноповерхового будинку. Це необхідно для того, щоб грамо
  Одноповерхові будинки з гаражем
 • Сучасний заміський будинок
  Сучасний заміський будинок
  Не останнє місце при будівництві заміського будинку займає обробка як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішнє оздоблення виконує не тільки захисну функцію, але і не менш важливу естетичну. Потрібно будувати так, щоб високоякісна зовнішня обробка і стильн
  Сучасний заміський будинок